MTK Alerta Institutu Autónomu Lalori Dividas Ba 2024
TL Tenke Preparadu Ba Mundu Teknolójia
Hafoin MTC, Sua Exelensia Miguel Marques Gonçalves Manetelu, ekontru ho Enkaregadora Australia Caitlin Wilson, delegasaun foto hamutuk. (Foto/Media MTC/AdãoVieira)
S.E. Ministro dos Transportes e Komunikasaun, Eng. Miguel M.G.Manetelu Akompanha husi Diretur DNIC Eng. Ambrosio Manuel Barreto Amaral,L.Ed.,MM Vizita Direita Data Center
Submarine Fiber Optic Cable System
East Timor's Aero Dili
Membru Oitavu lideradu Primeiru Ministru Kay Rala Xanana Gusmão, antes atu halo reuniaun konsellu ministru hodi aprova orsamentu ratifikativu, iha Pallasu Governu, kuarta 09/08.

TL Tenke Preparadu Ba Mundu Teknolójia

Ministru Transporte Komunikasaun, Miguel Marques Gonçalves Manetelu, tuur iha klaran, akompañia husi parseiru Asia Pasifiku, hafoin abertura formasaun foto hamutuk, Iha salaun formasaun MTK. (Foto Media MTK)t.

MINISTERIU TRANSPORTE COMUNIÇÃO: Ministru Transporte Komunikasaun, Sua Exelensia Miguel Marques Gonçalves Manetelu, hatete, Timor-Leste nasaun ida nurak, tanba ne’e tenke prepara rekursu umanu atu hasoru mundu teknolójia global.

Informasaun hirak ne’e Ministru Transporte no Komunikasaun, Miguel Marques Gonçalves Manetelu, informa ba jornalista, hafoin halo abertura ba formasaun tekníku Informasaun Teknolójia iha Edifisiu MTK, Kaikoli, kuarta,02/ Augustu/2023.

Goverante ne’e hatete, iha nia mandatu hanesan membru Governu tutela, buka meius atu kapasita Timor-oan sira iha area Informasaun Teknolójia (IT) iha Instituisaun estadu, ajensia autonomu sira atu kotinua kapasita an ho kuñesimentu sira liga ba mundu teknolojia nian.

“Ita nia maluk peritu na’in rua ne’e mai husi Sentru informasaun Asia Pasífiku nian, sira sei fó formasaun ba Ita nia Timor-oan sira, liuhusi orgaun ministeriu sira balu, Ajensia estadu nian, PNTL, KAK, PDHJ, Akademiku, ida ne’e atu eleva ita nia kuñesimentu ka kapasidade para atu bele adapta ba teknolójia ne’ebé agora mais avansadu”, MTK Miguel Manetelu informa.

Aleinde moderniza, maibé ida ne’e atu eleva kuñesimentu rekursu iha IT nian, tanba sasa ne’e bele modernu más ita nia rekursu, ita nia kuñesimentu ba sasan ne’e menus ita la bele duni tuir teknolojia ne’ebé avansadu.

Nune’e esperansa Governu da-IX nian maka presiza halo formasaun, treinamentu sira ne’e atu eleva liu tan maluk Timor-oan sira nia kuñesimentu iha area Informasaun teknolojia sira ne’e.

“Ha’u hanoin ita nia maluk sira ne’e iha ona konesimentu, maibé iha formasaun kuaze loron haat ne’e atu eleva sira nia kunesimentu, sira fahe esperesnsia ba malu atu haklean liu tan konesimentu iha area Internet ho IT nian”, Ministru Hakotu. (*/Media MTK)